Ochrana súkromia a osobných údajov

Naša spoločnosť venuje veľkú pozornosť ochrane osobných údajov svojich klientov ako aj návštevníkov stránok Kadernictvoali a iných užívateľov jej služieb. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov vám v nasledovnom texte poskytujeme podrobné informácie o tom aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť

Krupicer Aladár
Záhradná 11 , 056 01 Gelnica
IČO: 30275245, DIČ:1032595399
Zapísané v Živ.reg. :801-421

Ohľadom informácií o ochrane osobných údajov sa môžete na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 915 369 798 alebo písomne na hore uvedenej adrese, prípadne e-mailom na krupicer@g-comp.sk

Rozsah spracovaných osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, a zároveň splnili zákonné povinnosti, ktoré chránia naše oprávnené záujmy.
Spracúvame osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

  • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
  • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
  • Informácie získané z vašej histórie prezerených stránok na našom webe, o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup.
  • Vami zadané preferencie v užívateľskom konte, nastavení newslettra a podobne
  • Údaje vášho hodnotenia nami ponúkaných produktov a služieb, ktoré zhromažďujem prostredníctvom dotazníkov na kvalitu služieb
  • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
  • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre poskytovania kaderníckych služieb a uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem objednávok na kadernícke služby a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie voucherov a darčekových poukážok na zvolenú adresu a podobne.
Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností.
Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

  • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie rezervácie na služby v kaderníctve Ali (napríklad strihanie a farbenie vlasov) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie kaderníckej služby (napríklad časovú rezerváciu a druh služieb),
  • alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom,
  • alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Dodávatelia služieb zákazníckeho centra

ktorí v našom mene spracovávajú objednávky a požiadavky klientov

Prevádzkovatelia platobných a bankových služieb

ktorí zabezpečujú zúčtovanie vašich platieb, najmä platby kartou prostredníctvom internetu

Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

ktoré vedú a kontrolujú našu účtovnú agendu

Advokátske a právne kancelárie, súdny znalci, súdy a orgány činné v trestnom konaní

ktoré v prípade potreby riešia právne otázky a spory súvisiace s poskytovaním služiek konkrétnej osobe

SOI, živnostenský a daňový úrad a iné štátne orgány

Tieto štátne orgány majú právny nárok pri kontrole nášho podnikania nahliadnúť do záznamov, ktoré obsahujú osobné údaje, takže v zmysle ich požiadaviek sme im tieto údaje povinný sprístupniť

Pôvod získaných osobných údajov

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke.

Doba uschovávania osobných údajov

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu kaderníckych prac a služieb , aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve. môže byť lehota 10 rokov.

Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme plne pripravení zabezpečiť Vaše práva a to:

Právo na prístup k údajom

Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

Právo na opravu

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo na obmedzenie spracúvania údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Ako môžete uplatniť svoje práva

Pre online podanie žiadosti o výkon práv dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie v sekcii Prevádzkovateľ.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní.
V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.
Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Cookies a iné online technológie

Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní tým, že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu našich stránok. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

Cookies tretích strán

Naše webové stránky využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google.

Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia prevádzkovateľom tejto stránky Google použije tieto informácie, aby vyhodnotil používanie stránky, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateľovi stránky poskytol ďalšie služby spojené s jej používaním.
Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies vzťahujúcich sa na vaše používanie stránky môžete zabrániť aj nainštalovaním modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Vyhlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

Všetky vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia všeobecné záväznými predpismi, nariadeniami a zákonmi SR.
Tieto zásady Ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť odo dňa 25.05.2018.